Organ-ANBI-Financieel

Financieel overzicht STICHTING W.G.N.L.

 

Financieel jaaroverzicht 2021-2022

In het financiële overzicht van de WGNL komen de volgende posten voor:
Algemeen, Knotten, Weidevogelen en Uilen.

Uitgaven
Algemeen
Hieronder vallen Secretariaatskosten, Representatiekosten, Kaderactiviteiten, Overige kosten  en Reservering voor de volgende lustrumviering.
De Secretariaatskosten zijn lager dan begroot (€150), uitgegeven: €2,40. In het vorige boekjaar zijn bij een actie van Post-NL speciale postzegels met eigen WGNL-logo aangeschaft voor de verzending van ons blad GroenDoen. Dit boekjaar was de voorraad nog groot genoeg en hoefde niet aangevuld te worden.
Bij de post Representatiekosten (begroot €100) valt een groot verschil op tussen begroting en uitgaven (€383). Er was afgezien van een bestuursetentje en dus niet begroot.
Voor het stallen van de gereedschapswagen is een vergoeding gegeven (€69), evenals een bloemetje bij het afscheid van een bezorgster van ons blad GroenDoen (€20). Daarnaast waren extra posten voor een grafstuk bij het overlijden van een knotter (€95), en een feestje rond de toekenning van een ‘lintje’ aan onze weidevogel- en uilen-man (€199).
Onder Kaderactiviteiten vallen de fietstocht en excursies voor de vrijwilligers. Daarbij komen de kosten voor koffie, lunchpakket, ijsje en afsluitend drankje voor rekening van ‘de club’.
In september ’21 is er gefietst, in juli ’22 is er een excursie geweest naar de Markerwadden. Begroot: €550, uitgegeven: €284 .
Onder Overige kosten vallen zaken als kosten voor hosting website en betalingsverkeer (begroot: €200, precies in evenwicht met uitgegeven: €200).
Bij het opstellen van de begroting was ‘corona’ nog volop aanwezig en werden er geen/weinig inkomsten (van m.n. knotten) verwacht. Voor de volgende lustrum-viering is dan ook geen reservering gedaan van €500.
De uitgaven ‘Algemeen’ waren begroot op €1000, maar bedroegen slechts €871.

Knotten
Voor het knotten worden de volgende posten opgevoerd: Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten (Start- en Slotbijeenkomsten), kosten voor Vervoer en Onderhoud van gereedschappen en Gereedschapsaanhangwagen, en Reservering voor materiaalaanschaf.

 • De kosten voor het laten drukken van de nieuwsbrief GroenDoen worden voor de helft onder Knotten geboekt, voor de andere helft onder Weidevogelen. Begroot op €120, uitgegeven: €73.
 • Dezelfde bedragen zien we verderop dus ook bij
 • Kaderactiviteiten (o.a. de kosten voor de catering bij de Natuurwerkdag (begroot: €70, uitgegeven €82),
 • Startbijeenkomst, Slotbijeenkomst (begroot: 2 × €50, geen uitgaven voor gedaan),
 • Cursussen en Reiskosten (begroot: €50, geen uitgaven),
  Materiaal: gereedschappen, ladders, e.d. (begroot: €150, uitgaven aan helmen en zagen: €139).
 • Benzine en olie voor de kettingzaag (begroot: €50, niets uitgegeven),
 • Gereedschapsaanhanger (begroot: €50)
 • (Een bedrag van €381 is uitgegeven voor het gebruik van een versnipperaar bij 2 locaties. Dit is betaald door de ‘knotboeren’ en dus geen eigenlijke uitgave. We komen het ook weer tegen aan de inkomstenkant.)
 • Voor materiaal is €250 gereserveerd.
   

Het totale plaatje voor het Knotten ziet aldus uit: begroot €840, uitgegeven €677, dus redelijk in evenwicht.

Weidevogelen
Ook hier Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten als Start- en Slotbijeenkomsten; verder Cursussen, Reiskosten en Materiaalkosten (o.a. markeerstokken).

 • De bedragen voor de ‘GroenDoen’ zagen we al bij het Knotten: €120 / €73.
 • De Startbijeenkomst en Slotbijeenkomst waren begroot op €75, resp. €50 maar er is niets voor gedeclareerd.
 • Voor Cursussen was niets begroot, en is ook niets uitgegeven.
 • De Reiskosten waren €500 / €423 en de kosten voor Materiaal waren €700 / €242. Deels zijn dit kosten die gemaakt zijn door de coördinator Weidevogelen. Hij schenkt ze aan de WGNL (€665). Aan de Inkomstenkant komen we ze ook weer tegen – zie aldaar.
 • Lidmaatschap van Sovon was begroot op €27,50. Er was nog achterstand in contributie en dat is nu rechtgetrokken, zodat er €57 uitgegeven is.

Totaal: begroot: €1473, ‘uitgegeven’: €796.

 Uilen

 • We hebben een aantal Uilenfolders laten drukken: €45.
 • De kosten voor het hoofdstuk Uilen worden geschonken door onze coördinator Weidevogelen en Uilen (materiaal voor nestkasten €548, reiskosten €455, bij elkaar €1003 – we komen ze dus ook tegen aan de inkomsten­kant.

Totaal begroot: €1100, ‘uitgegeven’: €1048.

 Inkomsten
Algemeen
Algemene inkomsten bestaan uit Donaties en Rente op de spaarrekening.

  • Aan Donaties hebben we €270 begroot. Onze donateurs hebben ons gesteund met €401.
  • Door de lage rentestand is er geen rente begroot: er is slechts €0,02 ontvangen.

Waarmee we uitkomen op ‘algemene inkomsten’ van €270 begroot en €401,02 ontvangen.

Knotten
Voor onze knotactiviteiten vragen we aan de boeren waar we gaan knotten een bijdrage van €9 per knotter per werkdag. Uit deze inkomsten kunnen we b.v. aanschaf van nieuw gereedschap betalen.

 • Om de corona-achterstand in te halen is er stevig geknot en is het begrote bedrag van €1400 ruim overschreden: er is €1658 ontvangen.
 • Voor onze werkzaamheden bij de Dobbeplas bij Nootdorp was een bedrag begroot van €150, maar er is daar niet gewerkt – geen inkomsten.
 • Voor de Natuurwerkdag was €150 begroot, en €167 ontvangen van gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • (Voor het gebruik van een versnipperaar bij 2 locaties is een bedrag van €381 uitgegeven. Dit is betaald door de ‘knotboeren’ – verg. Uitgaven. Dit telt dus eigenlijk niet echt als Inkomsten.)

Totaal begroot: €1700, ontvangen: €2207, maar eigenlijk dus €1825.

Weidevogelen

 • Van de stichting De Groene Klaver hebben we een bijdrage ontvangen voor het aanleveren van gegevens over de weidevogelbescherming. Normaal is dat €250, maar vorig jaar hadden we dat niet ontvangen, nualsnogg, dus totaal €500.
 • Door de schenking door de coördinator Weidevogelen en Uilen van de reis- en materiaalkosten (€665; zie ook bij Uitgaven) hebben we op dit punt toch een positief saldo.

Begroot: €1200, ‘ontvangen’: €1165.

Uilen

 • De inkomsten in het hoofdstuk Uilen waren begroot op €1100. De schenkingen van onze coördinator Weidevogelen en Uilen bedroegen €1003 – verg. Uitgaven.

Totaal voor Inkomsten: begroot €4270, ontvangen €4778.

Totaal
Het totaal aan Uitgaven bedraagt €3394, aan Inkomsten €4778.
Er was een negatief saldo begroot van €143, we komen uiteindelijk uit op een positief saldo van €1383.

Banksaldi
De banksaldi op ‘lopende’ rekening en spaarrekening zijn €1821, resp. €3601.
Deze financiële reserves bevatten ook de reserveringen die in afgelopen jaren gedaan zijn voor lustrumviering en materiaalaanschaf.

We kunnen wel stellen dat we er financieel goed voor staan – sprak een blije penningmeester 😉Alles over natuur en werk in het buitengebied