Organ-ANBI-Financieel

Financieel overzicht STICHTING W.G.N.L.

 

Financieel jaaroverzicht 2020-2021

In dit boekjaar (1 sept. 2020 – 31 aug. 2021) zijn er t.g.v. corona geen knot-activiteiten en dus nauwelijks Uitgaven geweest. Maar er waren ook geen Inkomsten van de boeren waar we normaal gaan knotten.
Het Weidevogelen wordt meer op individuele basis gedaan en kon ondanks corona wel doorgang vinden. Onze coördinator Weidevogelen en Uilen schenkt zijn gemaakte kosten aan de stichting WGNL. Er is er meer uitgegeven dan begroot, maar dat wordt dus gecompenseerd door zijn schenkingen. Aan de Inkomstenkant  zien we dan dat er bij een aantal posten meer binnengekomen lijkt dan begroot.

T.g.v. corona is er geen positief saldo voor de WGNL, maar we hebben het kunnen opvangen uit onze reserves.

In het financiële overzicht van de WGNL komen de volgende posten voor:
Algemeen, Knotten, Weidevogelen en Uilen.

Uitgaven
Algemeen
Hieronder vallen Secretariaatskosten, Representatiekosten, Kaderactiviteiten, Overige kosten  en Reservering voor de volgende lustrumviering.
De Secretariaatskosten zijn wat hoger dan begroot (€150), uitgegeven: €346. Dit wordt veroorzaakt doordat bij een actie van Post-NL speciale postzegels met eigen WGNL-logo zijn aangeschaft voor de verzending van ons blad GroenDoen (€194).
Bij de post Representatiekosten (begroot €400) zijn begroting en uitgaven (€389) vrijwel in evenwicht. Hier vinden we bedragen voor een bestuurs-etentje (€200), het stallen van de gereedschapswagen (€61). Er zijn 5 mokken met Knotters-opdruk aangeschaft als bedankje voor stoppende WGNL-ers (€49). En er is een Knot-sticker gemaakt die de gereedschapswagen gaat verfraaien (€79).
Een van de Kaderactiviteiten is de jaarlijkse fietstocht voor onze vrijwilligers waarbij de kosten voor koffie, lunchpakket, ijsje en afsluitend drankje voor rekening van ‘de club’ zijn.
Deze keer is de tocht pas in september gereden, en komt dus pas ‘volgend jaar’ terug in de cijfers. Begroot: €350, uitgegeven: €– .
Onder Overige kosten vallen zaken als kosten voor hosting website en betalingsverkeer (begroot: €200, uitgegeven: €187).
De uitgaven ‘Algemeen’ waren begroot op €1600, maar bedroegen slechts €923. Dit verschil wordt ook veroor­zaakt door een reservering van €500 die elk jaar gedaan wordt voor de volgende lustrum-viering en dus nu nog niet uitgegeven is.

Knotten
Voor het knotten worden de volgende posten opgevoerd: Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten (Start- en Slotbijeenkomsten), kosten voor Vervoer en Onderhoud van gereedschappen en Gereedschapsaanhangwagen, en Reservering voor materiaalaanschaf.

De kosten voor het laten drukken van de nieuwsbrief GroenDoen worden voor de helft onder Knotten geboekt, voor de andere helft onder Weidevogelen. Begroot op €120, uitgegeven: €95. Dezelfde bedragen zien we verderop dus ook bij Weidevogelen.

Wegens corona zijn er geen knotactiviteiten geweest en dus geen uitgaven gedaan voor:

  • Kaderactiviteiten (o.a. de kosten voor de catering bij de Natuurwerkdag (begroot: €70),
  • Startbijeenkomst, Slotbijeenkomst (begroot: 2 × €50),
  • Cursussen en Reiskosten (begroot: €50)
  • Materiaal: gereedschappen, ladders, e.d. (begroot: €50)
  • Benzine en olie voor de kettingzaag (begroot: €50),
  • Gereedschapsaanhanger (begroot: €50)

Voor al deze posten is dus niets uitgegeven.

Met een reservering van €250 voor materiaal komt het totale plaatje voor het Knotten wel heel gunstig uit: begroot €890, uitgegeven €95.

Weidevogelen
Ook hier Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten als Start- en Slotbijeenkomsten; verder Cursussen, Reiskosten en Materiaalkosten (o.a. markeerstokken).
De bedragen voor de ‘GroenDoen’ zagen we al bij het Knotten: €120 / €95.

De Startbijeenkomst was begroot op €75, maar ging niet door – corona.
Individuele weidevogelaars zijn ondanks corona toch het veld in geweest en voor hen was een Slotbijeenkomst (begroot: €50, uitgegeven: €16).
Voor Cursussen was niets begroot, en is ook niets uitgegeven.
Een uitschieter vormen de Reiskosten (€500 / €523) en de kosten voor Materiaal (€100 / €709). Deels zijn dit kosten die gemaakt zijn door de coördinator Weidevogelen. Hij schenkt ze aan de WGNL (€1232). Aan de Inkomstenkant komen we ze ook weer tegen – zie aldaar.
Lidmaatschap van Sovon was begroot op €27,50 en kost ook €27,50.
Totaal: begroot: €873, ‘uitgegeven’: €1372.

Uilen
De kosten voor het hoofdstuk Uilen worden geschonken door onze coördinator Weidevogelen en Uilen (materiaal voor nestkasten €404, reiskosten €776, totaal €1181). We komen ze dus ook tegen aan de inkomsten­kant.

 Inkomsten
Algemeen
Algemene inkomsten bestaan uit Donaties en Rente op de spaarrekening. Aan Donaties hebben we €270 begroot. Onze donateurs hebben ons gesteund met €316.
Door de lage rentestand is het begrote rentebedrag van €1,- niet gehaald: slechts €0,02 ontvangen.
Waarmee we uitkomen op ‘algemene inkomsten’ van €271 begroot en €316,02 ontvangen.

Knotten
Voor onze knotactiviteiten vragen we aan de boeren waar we gaan knotten een bijdrage van € 8 per knotter per werkdag. Uit deze inkomsten kunnen we b.v. aanschaf van nieuw gereedschap betalen. Begroot was €800, omdat er t.g.v. corona niet/nauwelijks geknot is zijn er slechts inkomsten van  €50 ontvangen.
Voor onze werkzaamheden bij de Dobbeplas bij Nootdorp was een bedrag begroot van €200, maar – corona – niet gewerkt – geen inkomsten.
Idem bij de Natuurwerkdag: begroot: €149, geen ontvangsten van gemeente Leidschendam-Voorburg.
Totaal begroot: €1100, ontvangen: €50.

Weidevogelen
Er worden geen bijdragen meer ontvangen van de boeren op wier terrein weidevogel-bescherming plaatsvindt.
Door de schenking door de coördinator Weidevogelen en Uilen van de reis- en materiaalkosten (€1233; zie ook bij Uitgaven) hebben we op dit punt toch een positief saldo.
Er zijn 3 exemplaren ‘Veldgids Weidevogelen’ verkocht: €10,50.
Begroot: €600, ‘ontvangen’: €1243.

Uilen
De inkomsten in het hoofdstuk Uilen waren begroot op €600. De schenkingen van onze coördinator Weidevogelen en Uilen  bedroegen €1181 – verg. Uitgaven.

Totaal voor Inkomsten: begroot €2571, ontvangen €2790.

Totaal
Het totaal aan Uitgaven bedraagt €3572, aan Inkomsten €2790.
Bij elkaar een negatief saldo van €781.

Banksaldi
De banksaldi op ‘lopende’ rekening en spaarrekening zijn €505, resp. €3601.
Deze financiële reserves bevatten ook de reserveringen die in dit jaar en afgelopen jaren gedaan zijn voor lustrumviering en materiaalaanschaf.

Ondanks het negatieve corona-saldo staan we er financieel toch nog goed voor. Alles over natuur en werk in het buitengebied