Organ-ANBI-Financieel

Financieel overzicht STICHTING W.G.N.L.

 

Financieel jaaroverzicht

In het financiële overzicht van de WGNL komen de volgende posten voor:
Algemeen, Knotten, Weidevogelen en Uilen.
Bij de Uitgaven zien we dat in dit boekjaar (1 sept. 2017 – 31 aug. 2018) in een aantal van deze posten minder uitgegeven is dan begroot.
Bij de Inkomsten zien we dat er bij vrijwel alle posten meer binnengekomen is dan begroot. In financiële zin gaat het dus goed met de WGNL (overigens ook!).

Uitgaven
Algemeen
Hieronder vallen Secretariaatskosten, Representatiekosten, Kaderactiviteiten, Overige kosten  en Reservering voor de volgende lustrumviering.
Bij Secretariaatskosten valt op dat ze aanzienlijk hoger zijn dan begroot (€50), uitgegeven: €230. Dit komt doordat in de loop van het boekingsjaar besloten is de kosten voor de verzending van ons blad GroenDoen hieronder te rekenen en niet meer bij (de drukkosten van) het blad zelf (zie bij Knotten en Weidevogelen).
Bij de post Representatiekosten (begroot €400) vinden we slechts een bedrag voor het stallen van de gereedschapswagen (€68). Er is in deze periode geen bestuurs-etentje geweest.
Een van de Kaderactiviteiten is de jaarlijkse fietstocht voor onze vrijwilligers waarbij de kosten voor koffie, lunchpakket, ijsje en afsluitend drankje voor rekening van ‘de club’ zijn. Er was €350 begroot, maar er is in deze periode €499 uitgegeven. Oorzaak: de rekeningen van het jaar daarvoor werden heel laat ingediend, waardoor ze bij dit boekingsjaar komen: het bedrag is dus voor 2 jaren/fietstochten: €169 + €329. Het bedrag voor dit jaar is dus (evenals vorig jaar), binnen de begroting.
Onder Overige kosten vallen zaken als kosten voor hosting website en betalingsverkeer (begroot: €200, uitgegeven: € 198).
De uitgaven ‘Algemeen’ waren begroot op €1500, maar bedroegen slechts €996. Dit verschil wordt ook veroor­zaakt door een reservering van €500 die elk jaar gedaan wordt voor de volgende lustrum-viering en dus nu nog niet uitgegeven is.

Knotten
Voor het knotten worden de volgende posten opgevoerd: Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten (Start- en Slotbijeenkomsten), kosten voor vervoer en onderhoud van gereedschappen en gereedschapsaanhangwagen, en reservering voor materiaalaanschaf.

De kosten voor het laten drukken van de nieuwsbrief GroenDoen worden voor de helft onder Knotten geboekt, voor de andere helft onder Weidevogelen. Begroot op €200, uitgegeven: €107. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de postzegels voor verzending nu bij Secretariaatskosten geboekt worden – zie hierboven.
Dezelfde bedragen zien we verderop dus ook bij Weidevogelen.

Onder Kaderactiviteiten worden o.a. de kosten voor de catering bij de Natuurwerkdag gerekend (€68). Deze komen we ook tegen aan de inkomstenkant, want worden in principe vergoed door gemeente Leidschendam­/Voorburg.
De Startbijeenkomst werd gehouden bij molen De Salamander en ‘betaald’ met een donatie van €50 aan het molenfonds; met cateringkosten komen we op €77. Er is dit seizoen geen speciale Slotbijeenkomst geweest, dus ook geen kosten (begroot: 2 × €50, uitgegeven €77).
Cursussen en Reiskosten (begroot €25, resp. €50), €30 gedeclareerd voor een opfriscursus ‘motorzagen’.
Bij Materiaal is een flinke post begroot voor diverse zagen, zaagbroeken (verplicht bij gebruik van motorzagen!) en ladders: €830. Genoemde zaken zijn aangeschaft, maar de ladders vielen erg mee in prijs: €433 uitgegeven.
Benzine en olie voor de kettingzaag was begroot op €80, maar die is kennelijk niet veel gebruikt: niets gedeclareerd. Ook voor de gereedschapsaanhanger zijn geen uitgaven gedaan (€50 / €–).

Met een reservering van €250 voor materiaal komt het totale plaatje voor het Knotten op begroot €1585, uitgegeven €716.

Weidevogelen
Ook hier Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten als Start- en Slotbijeenkomsten; verder Cursussen, Reiskosten en Materiaalkosten (o.a. markeerstokken).
De bedragen voor de ‘GroenDoen’ zagen we al bij het Knotten: €200 / €107.

De Startbijeenkomst zat redelijk aan de begroting: €50 / €53. Voor de Slotbijeenkomst was €50 begroot en staat bij de uitgaven €25.
Er zijn hier geen kosten voor Cursussen gedeclareerd (€50 / €–).
Een uitschieter vormen de Reiskosten (€500 / €664) en vooral kosten voor Materiaal (€100 / €1191). Deels zijn dit kosten die gemaakt zijn door de coördinator Weidevogelen. Hij schenkt ze aan de WGNL (€208). De rest is uitgegeven aan de aanschaf van 2 laptop-computers voor het inventariseren van de weidevogelnesten. Aan de Inkomstenkant staat hier echter een subsidie van €1000 tegenover – zie aldaar.
Lidmaatschap van Sovon was begroot op €25 en kost ook €25.
Totaal: begroot: €975, uitgegeven €2067.

Uilen
De kosten voor het hoofdstuk Uilen worden gedoneerd door degene die zich met de uilen bezighoudt (materiaal voor nestkasten, reiskosten).

Inkomsten
Algemeen
Algemene inkomsten bestaan uit Donaties en Rente op de spaarrekening.
Onze donateurs zijn ons goed gezind geweest: €200 begroot, €401 ontvangen.
Door de lage rentestand is het begrote bedrag van €30 niet gehaald: slechts €9 ontvangen.
Het doorverkopen van WGNL-postzegels leverde €42 op.
Om lopende betalingen te kunnen doen is er verder €267 van de WGNL-spaarrekening, waarmee we uitkomen op ‘inkomsten’ van  €230 begroot en €719 ontvangen.

Knotten
Voor onze knotactiviteiten vragen we aan de boeren waar we gaan knotten een bijdrage van € 8 per knotter per werkdag. Uit deze inkomsten kunnen we b.v. aanschaf van nieuw gereedschap betalen. Begroot was €750, het leverde €872 op.
Voor onze werkzaamheden bij de Dobbeplas bij Nootdorp was een bedrag begroot van €250, maar door administratieve problemen is dit nog niet uitgekeerd (€183).
Ook het bedrag voor de begeleiding bij de Natuurwerkdag is nog niet uitgekeerd (€161).
Wel ontvangen €40 voor de verkoop van wilgentakken die als planters gebruikt worden.
Totaal begroot: €1000, uitgegeven €912.

Weidevogelen
Er worden geen bijdragen meer ontvangen van de boeren op wier terrein weidevogel-bescherming plaatsvindt.
Voor de aanschaf van 2 laptopcomputers zijn vouchers ter waarde van €1000 ontvangen van het Zuid Hollands Landschap.
Van Agrarische Natuurvereniging Wijk en Wouden ontvangen we een bijdrage van €250 voor het aanleveren van de telresultaten.
Bij de sloop van een schuur bestond het vermoeden dat er uilen huisden. Voor het onderzoek daarnaar is een bedrag van €341 ontvangen. 
Door de schenking van de reis- en materiaalkosten (zie bij Uitgaven) hebben we op dit punt toch een positief saldo.
Begroot €600, ontvangen €2214.

Uilen
De inkomsten in het hoofdstuk Uilen zijn de donaties van degene die zich met de uilen bezighoudt (materiaal voor nestkasten, reiskosten).

Totaal voor Inkomsten: begroot €2430, ontvangen €4307.

Totaal
Het totaal aan Uitgaven bedraagt €4242, aan Inkomsten €4307.
Bij elkaar een positief saldo van €65.

Banksaldi
De banksaldi op ‘lopende’ rekening en spaarrekening zijn €566, resp. €5000.
Deze financiële reserves bevatten ook de reserveringen die in dit jaar en afgelopen jaren gedaan zijn voor lustrumviering en materiaalaanschaf.Alles over natuur en werk in het buitengebied