Organ-ANBI-Financieel

Financieel overzicht STICHTING W.G.N.L.

 

Financieel jaaroverzicht

In het financiële overzicht van de WGNL komen de volgende posten voor:
Algemeen, Knotten, Weidevogelen en Uilen.
Bij de Uitgaven zien we dat in dit boekjaar (1 sept. 2016 – 31 aug. 2017) in een aantal van deze posten minder uitgegeven is dan begroot.
Bij de Inkomsten zien we dat er bij vrijwel alle posten meer binnengekomen is dan begroot. In financiële zin gaat het dus goed met de WGNL (overigens ook!).

Uitgaven
Algemeen
Hieronder vallen Secretariaatskosten, Representatiekosten, Kaderactiviteiten, Overige kosten  en Reservering voor de volgende lustrumviering.
Secretariaatskosten zijn er in deze tijd nauwelijks meer: vrijwel alle communicatie gaat via de email.
Wel een uitschieter is de post Representatiekosten (begroot €400). Met uitgaven voor het stallen van de gereedschapswagen, een presentje voor onze afgetreden secretaris en een bestuurs-etentje kwamen we uit op €556.
Een van de Kaderactiviteiten is de jaarlijkse fietstocht voor onze vrijwilligers waarbij de kosten voor koffie, lunchpakket, ijsje en afsluitend drankje voor rekening van ‘de club’ zijn. Er was €350 begroot, maar we hebben onze vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten voor slechts €169.
De uitgaven bedroegen €919, terwijl er €1480 begroot was. Dit verschil wordt ook veroor­zaakt door een reservering van €500 die elk jaar gedaan wordt voor de volgende lustrum-viering en dus nu nog niet uitgegeven is.

Knotten
Voor het knotten worden de volgende posten opgevoerd: Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten (Start- en Slotbijeenkomsten), kosten voor vervoer en onderhoud van gereedschappen en gereedschapsaanhangwagen, en reservering voor materiaalaanschaf.

De kosten voor het laten drukken van de nieuwsbrief GroenDoen plus postzegels voor de verzending worden voor de helft onder Knotten geboekt, voor de andere helft onder Weidevogelen. Begroot op €175, licht overschreden: €196. Dezelfde bedragen zien we verderop dus ook bij Weidevogelen.
Bij Kaderactiviteiten: de Startbijeenkomst viel samen met de Natuurwerkdag en de kosten daarvoor (€48) konden gedeclareerd worden bij de gemeente Nootdorp-Pijnacker. Voor de Slotbijeenkomst zijn geen kosten gemaakt: we waren te gast bij een ‘bevriende knotter’ die de kosten voor zijn rekening nam (begroot: 2 × €50, uitgegeven €–).
Cursussen en Reiskosten (€25, resp. €50 begroot) zijn dit seizoen niet gedeclareerd.
Wel een flinke post was Materiaal: er zijn diverse zagen, zaagbladen en gereedschapstassen aangeschaft. Ook onderhoud van een kettingzaag was een flinke post. Begroot €150, uitgegeven €614! Deze kettingzaag gebruiken we slechts incidenteel, maar dan moet er wel benzine in (€80 / €45).
De gereedschapsaanhanger heeft nieuwe velgen en binnenbanden gekregen (€50 / €72).
Met een reservering van €250 voor materiaal komt het totale plaatje voor het Knotten op begroot €930, uitgegeven €976.

Weidevogelen
Ook hier Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten als Start- en Slotbijeenkomsten; verder Cursussen, Reiskosten en Materiaalkosten (o.a. markeerstokken).
De bedragen voor de ‘GroenDoen’ zagen we al bij het Knotten: €175 / €196.
De Startbijeenkomst bleef mooi binnen de begroting: €50 / €48. Voor de Slotbijeenkomst was €50 begroot en staat bij de uitgaven €96. De helft hiervan is echter van de bijeenkomst van het voorgaande jaar – een laat ingediende declaratie.
Net als bij het Knotten zijn hier ook geen Cursussen gedeclareerd.
Een uitschieter vormen de Reiskosten (€500 / €636) en kosten voor Materiaal (€100 / €193) die gemaakt zijn door de coördinator Weidevogelen. Maar we komen dezelfde bedragen ook tegen bij de Inkomsten: hij schenkt ze aan de WGNL.

Uilen
De kosten voor het hoofdstuk Uilen worden gedoneerd door degene die zich met de uilen bezighoudt (materiaal voor nestkasten, reiskosten).

Inkomsten
Algemeen
Algemene inkomsten bestaan uit Donaties en Rente op de spaarrekening.
Onze donateurs zijn ons goed gezind geweest: €200 begroot, €231 ontvangen.
Door de lage rentestand is het begrote bedrag van €50 niet gehaald: slechts €27 ontvangen.
Met de verkoop van enkele (weidevogel)gidsen (€19) en de bijdragen van enkele partners aan het bestuursetentje (€75) zijn we uitgekomen op inkomsten van €351 tegen €250 begroot.

Knotten
Voor onze knotactiviteiten vragen we aan de boeren waar we gaan knotten een bijdrage van € 7,50 per knotter per werkdag. Uit deze inkomsten kunnen we b.v. aanschaf van nieuw gereedschap betalen. Dit leverde een bedrag van €872 op, begroot was €750. 
Onze werkzaamheden bij de Dobbeplas bij Nootdorp leverde een vergoeding van €278 op  tegen €250 begroot.
Medewerking (begeleiding) aan de Natuurwerkdag in Nootdorp-Pijnacker leverde een extraatje van €159 op.
Totaal €1309 tegen €1000 begroot.

Weidevogelen
Er zijn in dit seizoen geen bijdragen ontvangen van de boeren op wier terrein weidevogel-bescherming plaatsvindt.
Van Agrarische Natuurvereniging Wijk en Wouden ontvangen we een bijdrage van €250 voor het aanleveren van de telresultaten.
Door de schenking van de reis- en materiaalkosten (zie bij Uitgaven) hebben we op dit punt toch een positief saldo.
Inkomsten €1079 tegen begroot €600.

Uilen
De inkomsten in het hoofdstuk Uilen zijn de donaties van degene die zich met de uilen bezighoudt (materiaal voor nestkasten, reiskosten).

Totaal voor Inkomsten: ontvangen €3226, begroot €2450.

Totaal
Het totaal aan Uitgaven bedraagt €3576, aan Inkomsten €3226.
Bij elkaar een negatief saldo van €350.

Banksaldi
De banksaldi op ‘lopende’ rekening en spaarrekening zijn €156, resp. €5258.
Deze financiële reserves bevatten ook de reserveringen die in dit jaar en afgelopen jaren gedaan zijn voor lustrumviering en materiaalaanschaf.Alles over natuur en werk in het buitengebied