Organ-ANBI-Financieel

Financieel overzicht STICHTING W.G.N.L.

 

Financieel jaaroverzicht 2019-2020

In het financiële overzicht van de WGNL komen de volgende posten voor:
Algemeen, Knotten, Weidevogelen en Uilen.
Bij de Uitgaven zien we dat in dit boekjaar (1 sept. 2019 – 31 aug. 2020) voor het knotten minder uitgegeven is dan begroot, bij het Weidevogelen is er echter meer uitgegeven dan begroot.
Bij de Inkomsten zien we dat er bij de meeste posten meer binnengekomen is dan begroot. In financiële zin gaat het dus goed met de WGNL (overigens ook!).

Uitgaven
Algemeen
Hieronder vallen Secretariaatskosten, Representatiekosten, Kaderactiviteiten, Overige kosten  en Reservering voor de volgende lustrumviering.
De Secretariaatskosten zijn wat hoger dan begroot (€150), uitgegeven: €180. Er zijn extra informatiefolders gedrukt die uitgedeeld kunnen worden voor de werving van nieuwe vrijwilligers.
Bij de post Representatiekosten (begroot €400) vinden we slechts een bedrag voor het stallen van de gereedschapswagen (€63). Er is in deze periode geen bestuurs-etentje geweest.
Een van de Kaderactiviteiten is de jaarlijkse fietstocht voor onze vrijwilligers waarbij de kosten voor koffie, lunchpakket, ijsje en afsluitend drankje voor rekening van ‘de club’ zijn.
T.g.v. corona is deze dit seizoen echter niet door kunnen gaan. Begroot: €350, uitgegeven: €– .
Onder Overige kosten vallen zaken als kosten voor hosting website en betalingsverkeer (begroot: €200, uitgegeven: €176).
De uitgaven ‘Algemeen’ waren begroot op €1600, maar bedroegen slechts €419. Dit verschil wordt ook veroor­zaakt door een reservering van €500 die elk jaar gedaan wordt voor de volgende lustrum-viering en dus nu nog niet uitgegeven is.

Knotten
Voor het knotten worden de volgende posten opgevoerd: Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten (Start- en Slotbijeenkomsten), kosten voor Vervoer en Onderhoud van gereedschappen en Gereedschapsaanhangwagen, en Reservering voor materiaalaanschaf.

De kosten voor het laten drukken van de nieuwsbrief GroenDoen worden voor de helft onder Knotten geboekt, voor de andere helft onder Weidevogelen. Begroot op €120, uitgegeven: €81.
Dezelfde bedragen zien we verderop dus ook bij Weidevogelen.
Onder Kaderactiviteiten worden o.a. de kosten voor de catering bij de Natuurwerkdag gerekend (€69). Deze komen we ook tegen aan de inkomstenkant, want worden in principe vergoed door gemeente Leidschendam­/Voorburg.
Voor een Startbijeenkomst  was €50 begroot, maar deze is niet gehouden. Op verzoek hadden we begin oktober al geknot bij de Haagse golfbaan en 2 november was er al een ‘doorstart’ bij de Natuurwerkdag in Leidschendam.
Ook een Slotbijeenkomst is er niet geweest: half maart kwam er een abrupt einde aan het knotseizoen t.g.v. corona…  Dus ook geen kosten (begroot: 2 × €50, uitgegeven €–).
Van het begrote bedrag voor Cursussen en Reiskosten €50 is niets gebruikt – er zijn b.v. geen opfriscursussen ‘motorzagen’ gevolgd.
Bij Materiaal is een flink bedrag van €300 begroot voor gereedschappen, ladders, e.d. Er is slechts €25 uitgegeven.
Benzine en olie voor de kettingzaag was begroot op €50, maar die is kennelijk niet veel gebruikt: niets gedeclareerd. Ook voor de gereedschapsaanhanger zijn geen uitgaven gedaan (€50 / €–).
Met een reservering van €250 voor materiaal komt het totale plaatje voor het Knotten wel heel gunstig uit: begroot €920, uitgegeven €176.

Weidevogelen
Ook hier Nieuwsbrief ‘GroenDoen’, Kaderactiviteiten als Start- en Slotbijeenkomsten; verder Cursussen, Reiskosten en Materiaalkosten (o.a. markeerstokken).
De bedragen voor de ‘GroenDoen’ zagen we al bij het Knotten: €120 / €81. De Startbijeenkomst was begroot op €75, maar er is niets gedeclareerd.
Ook hier geen Slotbijeenkomst t.g.v. corona; begroot: €50, uitgegeven: €– .
Voor Cursussen was niets begroot, en is ook niets uitgegeven.
Een uitschieter vormen de Reiskosten (€500 / €644) en de kosten voor Materiaal (€100 / €214). Deels zijn dit kosten die gemaakt zijn door de coördinator Weidevogelen. Hij schenkt ze aan de WGNL (€858). Aan de Inkomstenkant komen we ze ook weer tegen – zie aldaar.
Lidmaatschap van Sovon was begroot op €27,50 en kost ook €27,50.
Totaal: begroot: €873, ‘uitgegeven’: €967.

Uilen
De kosten voor het hoofdstuk Uilen (€1078) worden geschonken door onze coördinator Weidevogelen en Uilen (materiaal voor nestkasten, reiskosten). We komen ze dus ook tegen aan de inkomsten­kant.

 

Inkomsten
Algemeen
Algemene inkomsten bestaan uit Donaties en Rente op de spaarrekening.
Donaties hadden we misschien wat optimistisch begroot op €300. Onze donateurs hebben ons gesteund met €271.
Door de lage rentestand is het willekeurige begrote bedrag van €6,84 niet gehaald: slechts €1,04 ontvangen.
Waarmee we uitkomen op ‘algemene inkomsten’ van €307 begroot en €272 ontvangen.

Knotten
Voor onze knotactiviteiten vragen we aan de boeren waar we gaan knotten een bijdrage van € 8 per knotter per werkdag. Uit deze inkomsten kunnen we b.v. aanschaf van nieuw gereedschap betalen. Begroot was €800, het leverde €1220 op.
Voor onze werkzaamheden bij de Dobbeplas bij Nootdorp was een bedrag begroot van €200, er is €170 betaald.
Voor begeleiding bij de Natuurwerkdag is €149 ontvangen van gemeente Leidschendam-Voorburg (€69 catering, €80 begeleiding van vrijwilligers).
Verder ontvingen we €20 voor de verkoop van wilgentakken die als planters gebruikt worden.
Totaal begroot: €1150, ontvangen: €1559.

Weidevogelen
Er worden geen bijdragen meer ontvangen van de boeren op wier terrein weidevogel-bescherming plaatsvindt.
Door de schenking van de reis- en materiaalkosten (zie bij Uitgaven) hebben we op dit punt toch een positief saldo.
Begroot: €600, ‘ontvangen’: €858.

Uilen
De inkomsten in het hoofdstuk Uilen zijn de donaties van onze coördinator Weidevogelen en Uilen (€1078).

Totaal voor Inkomsten: begroot €2657, ontvangen €3768.

Totaal
Het totaal aan Uitgaven bedraagt €2642, aan Inkomsten €3768.
Bij elkaar een positief saldo van €1126.

Banksaldi
De banksaldi op ‘lopende’ rekening en spaarrekening zijn €1287, resp. €3601.
Deze financiële reserves bevatten ook de reserveringen die in dit jaar en afgelopen jaren gedaan zijn voor lustrumviering en materiaalaanschaf.

 Alles over natuur en werk in het buitengebied