Weide-tips

TIPS voor WEIDEVOGELAARS

 

STOKKEN EN NESTBESCHERMERS

Vrijwilligers van de W.G.N.L. kunnen na afspraak nestbeschermingsmateriaal afhalen op de volgende adressen:

= Markeerstokken:
   bij Corrie v.d. Helm, Kniplaan 3 Stompwijk,tel:070 – 3274548; e-mail: schippershaven@casema.nl

= Nestbeschermers:
   bel: Martin van de Reep, tel: 06-5475 8950, email: reepos@casema.nl ofwel klik hier: Martin van de Reep 

= Sleepbeugels:
   bij fa A.P. de Groot, Meerpolder 31, Zoetermeer,
(alleen na afspraak via Martin v.d. Reep, tel: 06 55475 8950) 

 

SAMENWERKING MET AGRARIERS

Houdt voor ogen dat ons doel is in samenwerking met agrariërs, pachters, loonwerkers, de overlevingskansen van de weidevogels verbeteren.
Vergeet nooit dat wij bij de bedrijven gast zijn. Wij moeten in goed overleg en met begrip voor elkaars standpunten ons doel zien na te streven.


Alg button top

VERPLAATSEN VAN NESTEN OF JONGE VOGELS

Overweeg, in het geval er intensieve bewerkingen op akkerbouwgronden te verwachten zijn, nesten te verplaatsen naar vooraf met de perceelseigenaar afgesproken stroken (Bij voorkeur de nesten plaatsen aan de buitenzijde van het perceel of in de plantstroken, zodat de nesten bij mechanische onkruidbestrijding gespaard blijven.)

Je kan ook tijdens het maaien assisteren door voor de machines uit jonge vogels te verplaatsen naar andere percelen, of door nesten vrij te maken van maaisel tijdens en na het maaien of schudden van het gras.


Alg button top

REGISTRATIE VAN NESTEN

Een probleem bij de registratie van weidevogelnesten bestaat vooral als met meerdere vrijwilligers op hetzelfde terrein wordt gewerkt. Hiervoor moeten aan het begin van het seizoen goede afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het elkaar informeren wanneer neststokken weggehaald worden.

Een tip is om plm 5 cm van de bovenkant van de neststokken wit te schilderen om hierop met watervaste viltstift het nestnummer aan te geven. Dit om verwarring met in de buurt liggende nesten te voorkomen.


Alg button top

BESCHERMINGSACTIVITEITEN

We moeten zorgen dat we een goed inzicht hebben in het aantal en de soorten weidevogels in ons gebied.

Het is dan ook aan te bevelen om al vroeg in het seizoen (eind maart) bijvoorbeeld met een potlood een schets van het gebied, de plaatsen aan te kruisen waar een mogelijk territorium van een bepaalde soort verwacht kan worden. (deze schets ontvangen de vrijwilligers van de W.G.N.L. aan het begin van het seizoen). Op deze manier weet je ongeveer hoeveel nesten er op het perceel aanwezig kunnen zijn. Je kunt dit dan vergelijken met het aantal gevonden nesten en zo inschatten hoeveel nesten er mogelijk nog te zoeken zijn.

Stel je op de hoogte te stellen van de activiteiten welke de agrariër gaat uitvoeren en wanneer deze plaatsvinden. Hierop moet de beschermingsactie worden afgestemd.

Als er in het gebied eierenrapers actief zijn of als er andere verstorende acties zijn is het veelal niet raadzaam om deze mensen bestraffend toe te spreken. Het is beter de kenteken nummers van de auto of brommer te noteren en dit te melden bij de Algemene Inspectiedienst. Inspecteurs van de AID controleren de naleving van de Flora_ en faunawet. Overtredingen kunnen gemeld worden bij de AID-Groendesk, tel: 030-669 2640. Buiten kantoortijd kan contact worden opgenomen met het AID meldpunt in Kerkrade, tel. 045-546 6230 (24 uur bereikbaar) of via www.AID.nl.

Zorg ervoor dat de markeringen van de nesten en de nestbeschermers zo spoedig mogelijk na het uitkomen van de eieren worden verwijderd zodat de agrariërs niet onnodig om verlaten nesten heen moet maaien en om te voorkomen dat er nestbeschermers achterblijven die dan mogelijk schade aan machines veroorzaken.

Plaats nooit nestbeschermers op percelen met paarden.

Plaats bij voorkeur dubbele nestbeschermers bij schapen zo mogelijk met bovenop een stuk fijnmazig gaas.

Markeer de nesten met een stok welke is voorzien van een nestnummer. Zodoende weet je ook in situaties waarbij een ander de stokken verwijderd, welke nesten er nog liggen en van welke nesten de stokken door de agrariër of een mede vrijwilliger zijn verwijderd. Gebruik twee stokken als er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Plaats vlak voor het maaien twee maal twee stokken om uitmaaien te voorkomen.

Gebruik een watervaste stift om de merkstokken te voorzien van een nestnummer, als er meerdere nesten bij elkaar liggen, anders zijn de nesten niet goed terug te vinden.


Alg button top

HET IS DE BEDOELING DAT JE:

 • bij het vinden van een nest dit met een nummer aangeeft op de plattegrond;
 • de vinddata van het nest, het perceelsnummer (dit vind u op de plattegrond ingetekend), het aantal eieren en overige gegevens, per bezoek in het registratie boekje noteert aan de linkerzijde;
 • als er een nog niet compleet legsel wordt gevonden uitrekent wanneer de eieren uitkomen;
 • het nest niet nadert als er een vogel op het nest zit. Er wordt dan schijnbaar nog gebroed en die constatering is voldoende;
 • probeert wel altijd te achterhalen of er stukjes eischaal in het verlaten nest liggen om te kunnen vaststellen of het broedsel succesvol is geweest;
 • probeert bij storingsgevoelige vogels zoals de zomertaling en de slobeend uit te rekenen wanneer de eieren uitkomen en de controle daarop af te stemmen;
 • probeert om zo min mogelijk de begroeiing rond het nest te wijzigen;
 • aan het eind van de dag de gegevens ook op de stalkaart noteert zodat de agrariër en de mede- weidevogel beschermers en daar waar dit van toepassing is de controleurs van “Wijk en Wouden” een goed overzicht hebben van de actuele situatie;
 • als het nest niet is uitgekomen de verliesoorzaak aan de rechterzijde van het boekje noteert;
 • de nesten markeert als er spraken is van maaien of van een nestbeschermer voorziet voordat er vee gaat lopen;
 • aan het eind van het seizoen de nestgegevens en de plattegrond zo spoedig mogelijk inlevert bij de gegevensverwerker

Alg button top

HET VERDIENT AANBEVELING OM:

 • geen nesten te bezoeken als het regent;

 • geen nesten te bezoeken tegen de schemering;

 • bijzonderheden, zoals maaidata, bijzondere voorvallen e.d. in het nestregistratieboekje te vermelden;

 • de stalkaart zodanig op te hangen dat er geen geiten of koeien bij kunnen komen;

 • de stokken met een watervaste stift van het nestnummer te voorzien;

 • bij de tureluur en grutto de eerste dagen de markeringsstokken op tweemaal de lengte van de stok te plaatsen; dit om te zorgen  dat de vogels zeker op het eind van de dag weer snel op het nest terugkeren;

 • alleen aan te geven dat een nest uit is als er ook schilfers onder in het nest worden gevonden;

 • de uitgereikte vergunning door de agrariër te laten tekenen en bij je te dragen;

 • contact op te nemen met je begeleider als je iets niet weet;

 • Contact op te nemen met Martin v.d. Reep als je de nestgegevens per computer wil aanleveren. Er is voor dit doel een programma beschikbaar.


Alg button top

AFSTEMMING BIJ REGISTRATIE VAN NESTEN

Een probleem bij de registratie van weidevogelnesten bestaat vooral als met meerdere vrijwilligers op hetzelfde terrein wordt gewerkt. Hiervoor moeten aan het begin van het seizoen goede afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het elkaar informeren wanneer neststokken weggehaald worden.

Een tip is om plm 5 cm van de bovenkant van de neststokken wit te schilderen om hierop met watervaste viltstift het nestnummer aan te geven. Dit om verwarring met in de buurt liggende nesten te voorkomen.


Alg button top

GELE KWIKSTAARTEN

Ziet u rond eind april regelmatig op dezelfde plaats gele kwikstaarten (veelal bij percelen die aan akkerland grenzen) neem dat even contact op net Martin van de Reep voor wat tips om deze gele rakkers op te sporen.


Alg button top

PROCEDURE MELDEN EERSTE KIEVITSEI van NEDERLAND

De procedure voor de melding van het eerste kievitsei van Nederland is als volgt:

 • De vinder moet in het bezit zijn van een ondertekende schriftelijke toestemming van de betreffende grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van nesten (formulier verkrijgbaar bij de locale weidevogelcoördinator).
 • De vinder neemt achtereenvolgens contact op met:  1) Het landelijke meldnummer van LandschappenNL voor het melden van het eerste kievitsei:  030 – 2345022.
  2) Een van de contactpersonen voor het vrijwillig weidevogelbeheer van Landschap en Erfgoed Zuid-Holland
      – Ard Wagenaar: 015 -215 4363 en 06 -8209 8332.
  3) Vervolgens wordt gebeld met de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelbeschermingsgroep WGNL:
       06 – 5475 8950 (Martin van de Reep).
 • Als er twee nesten met eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden geldt het eerst gemelde ei als eerste ei. De vinder dient zijn ei dus snel door te geven.

De procedure kan worden nagelezen op de website: www.weidevogelbescherming.nl


Alg button top

VREEMDE EIEREN

Foto draadei

Gebleken is dat het niet bij elke vrijwilliger bekend is dat de eieren van elke individuele vogel een eigen herkenbare tekening bezitten waardoor de eieren van een individu herkend kunnen worden. Sommige vogels waarbij dit overduidelijk is zijn dan ook elk jaar herkenbaar. Een wel zeer duidelijk voorbeeld is de tekening op de eieren van de scholekster (klik voor vergroting) die Bart van Elzen nu al voor het tweede jaar in zijn gebied tegenkomt. De tekening van deze scholekster heeft iets weg van het patroon Dat vinkachtigen plegen te gebruiken om hun eieren te camoufleren.


Alg button top

 

Alles over natuur en werk in het buitengebied