Organ-ANBI-Beleidsplan

 

Beleidsplan STICHTING W.G.N.L.

ANBI Beleidsplan.

De Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam is opgericht om werkzaamheden te verrichten m.b.t. het in stand houden en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden in de regio, in het bijzonder in het buitengebied van de gemeenten Nootdorp en Leidschendam.
Zij tracht dit doel te bereiken door: Praktisch natuur- en landschapsbeheer, weidevogelbeheer, het geven van voorlichting, natuureducatie aan basisscholen, het langs legale weg ondernemen van actie daar waar natuur- en landschapswaarden in het gedrang komen.

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a.        Subsidies, giften en donaties;
b.        Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
c.        Hetgeen op andere wijze verkregen wordt, zoals tegemoetkoming voor verrichte werkzaamheden.

De stichting gebruikt ontvangen gelden voor aanschaf en onderhoud van gereedschappen, de hiervoor speciaal ingerichte gereedschapswagen en voor betaling van andere kosten die gemaakt worden in verband met het bereiken van haar doel. Onder dit laatste valt ook de Nieuwsbrief GroenDoen,  nestkastmateriaal, nestbeschermingsmateriaal, vervoerskosten, etc.

Het beheer van het vermogen van de instelling:
De penningmeester beheert het vermogen van de stichting. Bij iedere bestuursvergadering verstrekt hij een actueel overzicht van de financiële situatie bestaande uit een overzicht van de  inkomsten en de uitgaven en een tussen balans. De overige bestuursleden controleren de diverse posten en kunnen de penningmeester verzoeken eventuele onjuistheden te corrigeren. In dien van toepassing  stuurt de penningmeester  na de vergadering een gecorrigeerd financieel overzicht naar de bestuurders.

Het boekjaar van de stichting loopt van één september tot en met eenendertig augustus van het daarop volgende jaar.
De penningmeester sluit per laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuursleden.

Genoemde stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
Ondertekende stukken bevinden zich onder de hoede van de secretaris.Alles over natuur en werk in het buitengebied